108 சரணம்


மாலை அணிந்த ஸ்வாமிமார்கள் இந்த சரணகோஷத்தை தினமும் காலை,மாலை இரண்டு வேளையும் சொல்லி வழிபடவேண்டும்.

1ஓம் கன்னிமூல கணபதி பகவானேசரணம் ஐயப்பா
2ஓம் காந்தமலை ஜோதியேசரணம் ஐயப்பா
3ஓம் ஹரிஹர சுதனேசரணம் ஐயப்பா
4ஓம் அன்னதான பிரபுவேசரணம் ஐயப்பா
5ஓம் ஆறுமுகன் சோதரனேசரணம் ஐயப்பா
6ஓம் ஆபத்தில் காப்பவனேசரணம் ஐயப்பா
7ஓம் இன்தமிழ்ச்சுவையேசரணம் ஐயப்பா
8ஓம் இச்சை தவிர்ப்பவனேசரணம் ஐயப்பா
9ஓம் ஈசனின் திருமகனேசரணம் ஐயப்பா
10ஓம் ஈடில்லாத் தெய்வமே சரணம் ஐயப்பா
11ஓம் உண்மைப்பரம் பொருளே சரணம் ஐயப்பா
12ஓம் உலகாளும் காவலனேசரணம் ஐயப்பா
13ஓம் ஊமைக்கருள் புரிந்தவனேசரணம் ஐயப்பா
14ஓம் ஊழ்வினைகள் அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
15ஓம் எளியோர்க்கு அருள்பவனே சரணம் ஐயப்பா
16ஓம் எங்கள் குலதெய்வமே சரணம் ஐயப்பா
17ஓம் ஏழைப்பங்காளனேசரணம் ஐயப்பா
18ஓம் ஏகாந்த முர்த்தியே சரணம் ஐயப்பா
19ஓம் ஐங்கரன் தம்பியே சரணம் ஐயப்பா
20ஓம் ஐயமெல்லாம் தீர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
21ஓம் ஒப்பில்லாத் திருமணியேசரணம் ஐயப்பா
22ஓம் ஒளிரும் திருவிளக்கேசரணம் ஐயப்பா
23ஓம் ஓங்காரப் பரம்பொருளே சரணம் ஐயப்பா
24ஓம் ஓதும் மறைபொருளே சரணம் ஐயப்பா
25ஓம் ஒளடதங்கள் அருள்பவனே சரணம் ஐயப்பா
26ஓம் சௌபாக்கியம் அளிப்பவனேசரணம் ஐயப்பா
27ஓம் கலியுகவரதனே சரணம் ஐயப்பா
28ஓம் சபரிமலை சாஸ்தாவே சரணம் ஐயப்பா
29ஓம் சிவன்மால் திருமகனே சரணம் ஐயப்பா
30ஓம் சிவவைணவ ஐக்கியமேசரணம் ஐயப்பா
31ஓம் அச்சங்கோவில் அரசே சரணம் ஐயப்பா
32ஓம் ஆரியங்காவு ஐயாவேசரணம் ஐயப்பா
33ஓம் குளத்துப்புழைப் பாலனேசரணம் ஐயப்பா
34ஓம் பொன்னம்பல வாசனே சரணம் ஐயப்பா
35ஓம் வில்லாளி வீரனே சரணம் ஐயப்பா
36ஓம் வீரமணிகண்டனே சரணம் ஐயப்பா
37ஓம் உத்திரத்தில் உதித்தவனே சரணம் ஐயப்பா
38ஓம் உத்தமனே சத்தியனே சரணம் ஐயப்பா
39ஓம் பம்பையிலே பிறந்தவனே சரணம் ஐயப்பா
40ஓம் பந்தள மாமணியே சரணம் ஐயப்பா
41ஓம் சகலகலை வல்லோனேசரணம் ஐயப்பா
42ஓம் சாந்தம்நிறை மெய்ப்பொருளே சரணம் ஐயப்பா
43ஓம் குருமகனின் குறைதீர்த்தவனே சரணம் ஐயப்பா
44ஓம் குருதட்சணை அளித்தவனே சரணம் ஐயப்பா
45ஓம் புலிப்பாலை கொணர்ந்தவனேசரணம் ஐயப்பா
46ஓம் வன்புலியின் வாகனனேசரணம் ஐயப்பா
47ஓம் தாயின் நோய் தீர்த்தவனேசரணம் ஐயப்பா
48ஓம் குருவின் குருவேசரணம் ஐயப்பா
49ஓம் வாபரின் தோழனே சரணம் ஐயப்பா
50ஓம் துளசிமணி மார்பனேசரணம் ஐயப்பா
51ஓம் தூயவுள்ளம் அளிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
52ஓம் இருமுடிப்பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
53ஓம் எருமேலி தர்மசாஸ்தாவேசரணம் ஐயப்பா
54ஓம் நித்திய பிரம்மச்சாரியே சரணம் ஐயப்பா
55ஓம் நீலவஸ்திர தாரியே சரணம் ஐயப்பா
56ஓம் பேட்டை துள்ளும் பேரருளேசரணம் ஐயப்பா
57ஓம் பெரும் ஆணவத்தை அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
58ஓம் சாஸ்தாவின் நந்தவனமே சரணம் ஐயப்பா
59ஓம் சாந்திதரும் பேரழகேசரணம் ஐயப்பா
60ஓம் பேரூத்தோடு தரிசனமே சரணம் ஐயப்பா
61ஓம் பேதமையை ஒழிப்பவனேசரணம் ஐயப்பா
62ஓம் காளைகட்டி நிலையமே சரணம் ஐயப்பா
63ஓம் அதிர்வேட்டுப்பிரியனேசரணம் ஐயப்பா
64ஓம் அழுதமலை ஏற்றமேசரணம் ஐயப்பா
65ஓம் ஆனந்தமிகு பஜனைப்பிரியனேசரணம் ஐயப்பா
66ஓம் கல்லிடும் குன்றே சரணம் ஐயப்பா
67ஓம் உடும்பாறைக் கோட்டையே சரணம் ஐயப்பா
68ஓம் இஞ்சிப்பாறைக்கோட்டையே சரணம் ஐயப்பா
69ஓம் கரியிலந்தோடேசரணம் ஐயப்பா
70ஓம் கரிமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா
71ஓம் கரிமலை இறக்கமே சரணம் ஐயப்பா
72ஓம் பெரியானை வட்டமே சரணம் ஐயப்பா
73ஓம் சிறியானை வட்டமே சரணம் ஐயப்பா
74ஓம் பம்பா நதி தீர்த்தமேசரணம் ஐயப்பா
75ஓம் பாவமெல்லாம் அழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
76ஓம் திருவேணி சங்கமமே சரணம் ஐயப்பா
77ஓம் ஸ்ரீராமர் பாதமே சரணம் ஐயப்பா
78ஓம் சக்திபூஜைக் கொண்டவனே சரணம் ஐயப்பா
79ஓம் சபரிக்கு அருள் செய்தவனே சரணம் ஐயப்பா
80ஓம் தீபஜோதித் திருஒளியே சரணம் ஐயப்பா
81ஓம் தீராத நோய் தீர்ப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
82ஓம் பம்பா விளக்கே சரணம் ஐயப்பா
83ஓம் பழவினைகள் ஒழிப்பவனே சரணம் ஐயப்பா
84ஓம் தென்புலத்தார் வழிபாடேசரணம் ஐயப்பா
85ஓம் திருபம்பையின் புண்ணியமேசரணம் ஐயப்பா
86ஓம் நீலிமலை ஏற்றமே சரணம் ஐயப்பா
87ஓம் நிறைவுள்ளம் தருபவனே சரணம் ஐயப்பா
88ஓம் அப்பாச்சிமேடே சரணம் ஐயப்பா
89ஓம் இப்பாச்சிக்குழியே சரணம் ஐயப்பா
90ஓம் சபரி பீடமே சரணம் ஐயப்பா
91ஓம் சரங்குத்தி ஆலே சரணம் ஐயப்பா
92ஓம் உரல்குழி தீர்த்தமே சரணம் ஐயப்பா
93ஓம் கருப்பண்ண சாமியேசரணம் ஐயப்பா
94ஓம் கடுத்தசாமியே சரணம் ஐயப்பா
95ஓம் பதினெட்டாம் படியே சரணம் ஐயப்பா
96ஓம் பகவானின் சந்நிதியே சரணம் ஐயப்பா
97ஓம் பரவசப் பேருணர்வே சரணம் ஐயப்பா
98ஓம் பசுவின் நெய் அபிஷேகமே சரணம் ஐயப்பா
99ஓம் கற்பூரப்பிரியனே சரணம் ஐயப்பா
100ஓம் நாகராஜாப் பிரபுவே சரணம் ஐயப்பா
101ஓம் மாளிகைப் புறத்தம்மனே சரணம் ஐயப்பா
102ஓம் மஞ்சமாதா திருவருளே சரணம் ஐயப்பா
103ஓம் அக்கினிக் குண்டமே சரணம் ஐயப்பா
104ஓம் அலங்காரப்பிரியனேசரணம் ஐயப்பா
105ஓம் பஸ்மக் குளமே சரணம் ஐயப்பா
106ஓம் சற்குருநாதனே சரணம் ஐயப்பா
107ஓம் மகரஜோதியே சரணம் ஐயப்பா
108ஓம் மங்களமூர்த்தியேசரணம் ஐயப்பா

ஸ்வாமியே சரணம் ஐயப்பா

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by Mathiyachennai | Designed by: Mathiyachennai